art_581115 (1)

TX-SR508 True HD Audio Video Receiver

จําเนียรกาลผานมายาวนานเกือบทศวรรษ ที่ไดเห็นการพัฒนาการทางดานรีซีฟเวอรของออนเกียวอยางแจมชัดมาก ผมหมายถึง การเปลี่ยนแปลงขนานใหญในการดีไซน การออกแบบและเทคโนโลยีที่กลาวไดวา พลิกโฉมอยางแทจริง โดยเฉพาะยุค True HD ที่ออนเกียวนําเอารีซีฟเวอรรุนกลาง
รุนเล็กที่มีระบบการถอด รหัสเสียงดังกลาวเขามาจําหนายในเอเชียและประเทศไทยเปนรายแรกๆ สรางความตื่นตัวที่สอดคลองไปกับจอภาพแบบ Full HD และเครื่องเลนบลู-เรยดิสกที่เริ่มตนการนําเสนอแผนภาพยนตรความคมชัดสูง ถือวาทันสมัยรวดเร็วเกินคาด ครั้งนี้ก็เชนกันเริ่มตนป 2010 อยางนาแปลกใจดวยการทําชองพอรตรีซีฟเวอรใหสนองตอบ HDMI Version 1.4 ที่แสดงผลของระบบ 3D ได หมายความวา คุณสามารถผานสัญญาณระบบสามมิติของภาพไปยังรีซีฟเวอรสงออกไปจอภาพ ไดแลวนั่นเอง

TX-SR508 เปนโฮมเธียเตอรรีซีฟเวอร 7.1 แชนแนล ที่ใหจุดบรรจบที่ลงตัวพอดีของงบประมาณอันจํากัดและประสิทธิภาพอันยอดเยี่ยม มันไมใชรุนใหญที่สุด แตก็ใหอะไรไดมากกวารุน Top ของหลายแบรนดจะพึงใหได เปนที่แนนอนวารีซีฟเวอรระดับราคาเชนนี้อาจเรียกวาเปนระดับเริ่ม ตน แตหากใครไดสัมผัสกับศักยภาพอันแทจริงที่อัดแนนอยูใน TX-SR508 ก็จะเขาใจทันทีวานี่เปนรีซีฟเวอรที่อยูเหนือคําวา “ธรรมดา” มากมายนัก นับตั้งแตการมีจุดเชื่อมตอ HDMI 1.4 รุนลาสุดมากถึง 4 จุด เพียงพอที่จะรับมือกับแหลงสัญญาณ hi-def ทั้งหลาย เราทราบกันดีอยูแลววา HDMI 1.4 นั้นลํ้ายุคไปไกลเพราะสามารถรับรอง 3D วีดีโอฟอรแมตไดอยางดีเยี่ยมที่สุด TX-SR508 ครบครันดวยวงจรประมวลผลและการเชื่อมตอซึ่งยากจะหาไดในเครื่องระดับเดียวกัน

ภาคถอดรหัสเสียง HD ระดับสตูดิโอมาสเตอรทั้งฟอรแมตของ Dolby และ DTS / วงจร Dolby Pro Logic IIz สําหรับสรางบรรยากาศเสียงรายรอบในมิติใหม/รองรับกําลังขับสําหรับ Zone 2 และการตอแบบไบ-แอมป เพิ่มความยืดหยุนในการตอลําโพง/มียูนิเวอรแซลพอรต และจุดเชื่อมตอที่แผงดานหนาเครื่อง สําหรับการเชื่อมตอกับอุปกรณพิเศษและอุปกรณพกพาแบบดิจิตอลทั้งหลาย TX-SR508 ยังบรรจุดวยเทคโนโลยีปรับระดับเสียงและอี ควอไลเซอรของ Audyssey เพื่อใหมั่นใจวาผูใชงานจะไดรับฟงเสียงเซอรราวนดอันสมจริงและมิติ เสียงที่เหมาะสมในทุกสภาพหอง และที่เปนรากฐานอันแข็งแกรงของภาคแอมปลิไฟเออรของออนเกียว ก็คือ WRAT (Wide Range amplifier Technology) และพลังขับ high-current สามารถขับลําโพง low-impedance ไดอยางไรปญหา

เนื่องจากสาย HDMI ไดกลายเปนสายสัญญาณมาตรฐานสําหรับการเชื่อมตอเครื่องเสียงในโลกปจจุบัน TX-SR508 จึงมีจุดเชื่อมตอ input แบบ HDMI 1.4 ใหถึง 4 ชุด สําหรับตอเชื่อมกับเครื่องเลนบลู-เรยดิสก เกมคอนโซล และภาคจูนเนอรแบบ cable / satellite และเพราะความเปนเวอรชั่น ลาสุด ทําใหรองรับความบันเทิงลาสุดอยาง 3D วิดีโอและชองเสียง Audio Return ภาพวิดีโอ 3D (สามมิติ) เปนสิ่งที่กําลังมาแรงสําหรับโฮมเอ็นเตอรเทนเมนตทั้งภาพยนตร เกมและการออกอากาศวิทยุโทรทัศน ตลอดจนสื่อ 3D รูปแบบอื่นๆ รีซีฟเวอร TX-SR508 ยังเอื้อตอการใชชองเสียง Audio channel ผานสาย HDMI เสียงจากภาคจูนเนอรของ HDTV จึงสามารถ “upstream” มายังเครื่องรีซีฟเวอรโดยไมจําเปนตองใชสายสัญญาณ S/PDIF แยกตางหาก

TX-SR508 สามารถถอดรหัส Dolby True HD และ DTS-HD Master Audio ซึ่งเปนฟอรแมตเสียง lossless ใหมลาสุดใหเสียงซาวนดแทร็กครบถวน ระดับบิตตอบิตเทียบเทาเสียงมาสเตอร ภาคถอดรหัส Codecs ซึ่งมักจะมีเฉพาะในรีซีฟเวอรระดับกลางและระดับสูงเทานั้น ทั้งนี้เพื่อรองรับขอมูลมหาศาลที่บรรจุอยูในบลู-เรยฟอรแมต TX-SR508 ยังสามารถถอดฟอรแมตเสียง lossless 2 รูปแบบ คือ Dolby Digital Plus และ DTS-HD High Resolution Audio ฟอรแมต Dolby Digital Plus ถูกคิดคนเพื่อใชประกอบภาพวิดีโอ ที่บันทึกมาในรูปแบบ disc media การออกอากาศวิทยุโทรทัศน และภาพระบบออนไลน ในขณะที่ฟอรแมต DTS-HD High Resolution Audio จะสงผาน bit rate ที่ดีกวา มีอัตรา sampling rate ที่ดีกวา และรองรับชองเสียงมากกวาเทคโนโลยี DTS เดิม

เชนเดียวกับเวอรชั่นแรกๆ ของดอลบี้ โปรโลจิก เพราะเวอรชั่นใหมนี้ ยังคงใหประสบการณใหมอันนาทึ่งของเสียงเซอรราวนดจากแหลงโปรแกรมหลายหลาก แมจะเปนเสียงจากระบบสเตอริโอก็ตามระบบ Dolby Pro Logic ใน TX-SR508 จะทําใหคุณสามารถเพิ่มลําโพง “front high” อีกคูหนึ่ง เขากับระบบลําโพงเซอรราวนดเดิม ลําโพงคูนี้จะใหเสียงเติมเต็มแบบ non-directional เพื่อทําใหทานรูสึกราวกับอยูรวมในเหตุการณจากภาพยนตรจริงๆ

อุปกรณคัดเกรดคุณภาพสูง Burr-Brown DACs (PCM 1690) ถูกใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเสียงอนาล็อกในรีซีฟเวอร TX-SR508 อุปกรณ
DACs นี้จะประมวลผลสัญญาณระดับ 24 บิต และรองรับ sampling rate สูงถึง 192 kHz สามารถลดทอน clock fitter และใหไดนามิกเรนจสูงถึง
113dB อีกทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานของรีซีฟเวอรสามารถทําไดสะดวกสบาย ดวยฟงกชั่นเมนูบนจอภาพ On-Screen Display (OSD) ของ TX-SR508 เมนู Set-up นี้จะปรากฏซอนภาพวิดีโอที่กําลังรับชม นั้นหมายถึงการปรับแตงการใชงานจะทําไดทันที โดยไมตองสวิชตกลับไปมาระหวางเมนูกับจอภาพดํามืดเชนอดีต ความสําคัญที่ไมควรมองขาม ก็คือ TX-SR508 ถูกบรรจุดวยเทคโนโลยี Audyssey ถึงสามรูปแบบ เพื่อชวยสรางบรรยากาศการรับฟงเสียงที่เหมาะเจาะสอดคลองกับหองฟงไดอยางดีเยี่ยมอันไดแก
(1) Audyssey 2 EQ สามารถปรับแตงเสียงสําหรับลําโพงระบบโฮมเธียเตอรโดยวัดคาจาก 3 ตําแหนงในหองโดยจะเสริม resolution filter
ใหกับลําโพงแซตเทิลไลตเพื่อชวยแกไขอะคูสติกของหอง
(2) Audyssey Dynamic Volume จะชวยปรับระดับเสียงที่ไมสมํ่าเสมอจากโปรแกรมตางๆ ใหคงที่สบายหู เชน การตัดเขาโฆษณาระหวาง
การฟงรายการ โดยจะปรับคุณภาพเสียงในแงไดนามิกเรนจ
(3) Audyssey Dynamic EQ จะชวยรักษาระดับเสียงความถี่ตํ่า Tonal balance และเอฟเฟกตของเสียงเซอรราวนดใหสมํ่าเสมอแมจะฟงดวยระดับ
เสียงที่เบาหรือดังไมเทากันในแตละชวงของภาพยนตรคุณไดฟงเสียงที่สมจริง คมชัดเสมอ
ดวยชองสํารองสําหรับโซนสอง ทําใหผูใชงานสามารถสนุกสนานกับเสียงเซอรราวนดในหองหลัก โดยเลนโปรแกรมเสียงสเตอริโอจากแหลง

tx-sr508wv01

tx-sr508wv02

โปรแกรมอื่นในหองที่สองไปพรอมๆ กัน หรือคุณจะสงเฉพาะสัญญาณ Audio นั้นๆ ไปยังแอมปลิไฟเออรและลําโพงในหองที่สองก็เปนไปได และ
Universal พอรตอันเปนสิทธิบัตรเฉพาะของออนเกียว ถูกติดตั้งที่ดานหลังของเครื่อง TX-SR508 เพื่อใหสามารถเชื่อมตอกับ UP-A1 Dock ที่รองรับ
iPhone / ipod (อุปกรณแยกจําหนาย) ประโยชนใชสอยของชองตอ Universal พอรตนี้ก็คือ สามารถสงผานสัญญาณภาพและเสียงพรอมๆ กับการ
จายกระแสไฟฟาจากอุปกรณดิจิตอลโดยใชสายสัญญาณเพียงเสนเดียว ทําใหการเชื่อมตออุปกรณงายดายไมรกรุงรังไปดวยสายสารพัดประเภท

รูปทรงหนาตาไมไดหนีไปจากออนเกียวซีรีสกอนหนานี้ โครงสรางเครื่องรูปลักษณแทบไมตาง แตภายในมีการเปลี่ยนแปลงหลายอยางมากที
เดียว จากรุนกอนหนามาเปนรุน TX SR508 เราไดจับสังเกตอยางหนึ่งวาออนเกียวไดพยายามคํานึงถึงการฟงเพลงควบคูไปกับการดูหนังดวย จาก
การทดสอบของเราพบวา มันเปนรีซีฟเวอรรุนเล็กที่ใหการสนองตอบระบบสเตอริโอโฟนิก หรือการฟงเพลงแบบออดิโอไฟลไดดีเสียดวย ออกแนวนุม
นวลมากขึ้นกวาที่คาด เมนูในการเลือกเซ็ตอัพ จะสามารถเซ็ตโดยมองเห็นดิสเพลยแบบออนสกรีน โดยไมตองปดแหลงโปรแกรม หมายความวาจะชม
ภาพไปพรอมกับการเลือกเซ็ตคาบางคาได ยกเวนการเซ็ตคาแบบอัตโนมัติจากไมโครโฟนระบบ Audussey เทานั้น ที่จะตองหยุดทุกกระบวนการ
เพื่อใหเครื่องปรับคุณสมบัติของระบบกับอะคูสติกของหอง รวมถึงเสียงจากลําโพงใหเปนไปไดอยางราบรื่น

tx-sr508wv03

The wave test
การตอหรือฮุคอัพระบบเปนไปอยางงายๆ ออนเกียวเปนรายแรกๆ ที่เลือกใชรหัสสีขั้วลําโพงเพื่อใหสะดวกในการเชื่อมตอใชงาน ลําโพงซายขวาชุดหนา
จะใชขั้วบวกรหัสสีขาว และแดงตามลําดับ ลําโพงเซ็นเตอรใชขั้วรหัสสีเขียวลําโพงเซอรราวนดซายขวาเปนสีนํ้าเงิน เทา เซอรราวนดแบ็กซายขวา เปนสีนํ้าตาลและสีแทน ทั้งหมดนี้เครื่อง TX-SR 508 จะใชสติ๊กเกอรสีครอบคลุมไวตรงจุดตอของขั้วลําโพง เรื่องของการเซ็ตอัพดวยระบบอัตโนมัติของ
ออนเ กียวก็จะเ หมือนทุกๆ รุนที่ มีระบบ Audyssey ที่ ถือวาเปนระบบการเซ็ตอัพอัตโนมัติที่ใชไมโครโฟน และการพล็อตจุดตําแหนงตางๆ ที่เครื่องจะมีโปรแกรมในการสงสัญญาณสะทอนจากที่ตั้ง สภาพแวดลอมของลําโพงจริงๆมายังจุดที่นั่งฟง เครื่องจะใหเราไดเลือกตําแหนงไมโครโฟนได
3 ตําแหนงสําหรับผูชมที่มีมากกวาหนึ่งคน เปนการเลือกคาอะคูสติกที่เหมาะสม ซึ่งในกรณีเชนนี้ ตองการความเงียบในระดับที่ดีพอสมควร หาไมแลวก็จะตองเปลี่ยนไปใชการเซ็ตคาแมนวล

Reference

Onkyo DV-BD507 Blu-Ray Disc Player
Sanyo Z 2000 Full HD LCD Projector
OS E2S PA-100H02WS202 Projector Screen
Supra Ply 3.4 Speaker Cable
Audioquest HDMI-X HDMI Cable

นอกจากการใชงานโซนหลัก เครื่องจะมีขั้วตอลําโพงอีกหนึ่งชุดสําหรับการใชงานโซนที่สองอีกดวย

ในการทดสอบของเรานั้น การเซ็ตอัพผานระบบอัตโนมัติเปนไปอยางราบรื่น การวางจุดตําแหนงลําโพง พยายามเลือกรูปแบบของ THX มาเปน
หลัก หลังจากนั้นการเลือกอินพุตจากระบบ Assignment ก็จะตองจัดการใหตรงความจริงและถูกตองเสมอ เชน การเลือกชอง BD/DVD เปน HDMI 1
เปนตน เพื่อที่การเลือกแหลงโปรแกรมภาพและเสียงจะไดตรงตามกําหนดในการใชงานของเรา คาอื่นๆ การเขาไปเซ็ตอัพก็จะไมตางไปจากรุนเดิมๆ ของออนเกียว หัวขอหลัก คือ Set Up Menu เรียงลําดับหัวขอจากสวนสําคัญที่สุดไปหาสวนที่สําคัญนอยที่สุด เชน HDMI Input, Component, Digital Audio, Sp Config, Sp Distance, Level Cal, Audio Adjust, Name Edit,Hardware, HDMI Set up การสั่งงานตางๆ ผานจากทางรีโมตคอนโทรลแตละโหมดไดรวดเร็วฉับไวคลองตัว กรณีของระบบเสียงจาก Digital Audio Input หมายถึง กรณีที่เราจะตองใชระบบเสียงจาก
แหลงโปรแกรมที่เปนดิจิตอลที่ไมไดผานมาทาง HDMI เชน การเลนกับเครื่องเลนซีดี แลวตองการให Onkyo TX-SR 508 เปนผูถอดรหัสเสียงใหแทนภาคดีทูเอในเครื่องซีดีเปนตน
มาวากันเรื่องบุคลิก คุณภาพเสียงกอน หลังจากอุนเครื่องไปไดราว 30-40 ชั่วโมง เราก็เริ่มเลนกันอยางจริงจัง ดวยการชมคอนเสิรตบลู-เรย แผนที่
บันทึกระบบเสียง DTS HD เขาขั้นประทับใจสูงสุด คือ Yanni Live : The Concert Event ภาพที่ผานออกไปพรอมกับเสียงทาง HDMI ที่เปนระบบ
1080p เสียงครบ 5.1 แชนแนล DTS HD Master Audio นั่นไงครับ เสียงเต็มไปดวยรายละเอียด ความนุมนวลของเสียงตํ่าลึกดีมากๆ ไมอยากเชื่อเลยวานี่คือรีซีฟเวอรรุนเล็กของออนเกียว รายละเอียดเสียงชวงปลาย เชน เสียงจากการบรรเลงขิม และไวโอลินเนี้ยบมาก เกือบเทารุนใหญของ
ออนเกียวเลยทีเดียว ความสดสะอาดควบคูไปกับความนุมนวลการแยกเสียงดนตรีครบชัดแมคอนเสิรตนี้จะมีเครื่องดนตรีมากชิ้นก็ยังแยกแยะไดครบครันสมจริงดี ตองถือวาพลังจากภาคขยายทํางานไดสมบูรณเกินกวาที่จะเปนรีซีฟเวอรรุนเล็ก

tx-sr508wv04tx-sr508wv07

ระบบเสียง Dolby True HD, DTS HD มีพื้นฐานดานรายละเอียดมากอยูเปนทุนเดิม ดวยเหตุนี้ยานความถี่ชวงปลายเสียงจะนาตื่นเตนเราใจมาก ตองขอชมวาพลังภาคขยายเองก็มีสวนที่ทําให TX-SR508 นั้นสงความละเอียดระยิบระยับปลายเสียงและการแยกแชนแนลที่โดดเดนอยางมาก
ทีเดียว เสียงทุกเสียงไปไดสุดทาง ถือวาการออกแบบภาคขยายแบบ WRAT ประสบผลสําเร็จ ยกตัวอยางจากเสียงของเครื่องบินหวีดหวิว ผสานกับเสียงดนตรีประกอบใน Avatar ภาพยนตรบลู-เรยดิสก เรงเราความสนุกไดถึงขีดเลยทีเดียว ในทามกลางการชมภาพยนตรผมก็วกกลับมาที่
คอนเสิรตไชฉินแลวดรอปแชนแนลมาที่สเตอริโอ เสียงออกแนวใสโปรงกังวานชัดเจน เนนนํ้าหนักเสียงในระดับที่พอเพียงตอการรับฟง ใหความนุม
อุนจากลําคอนักรองที่ฮัมเสียงไดดี ความเปดกวางนุมแนนพอดีๆ กันกับเสียงกลางแหลมไมมีอะไรที่ดอยกวากัน

ระบบเสียงรอบทิศมีการเกลี่ยสัญญาณใหเกิดความโอบลอมของลําโพงออม ผานไปยังดานหลังไดโดยราบรื่น เสียงวิ่งไปขางหนาเดินหนาถอยหลัง
แยกแชนแนลเสียงทําไดนาพอใจ จากภาพยนตรบลู-เรยดิสก True HD/DTS HD เพิ่มความรูสึกทางดานกวางและเพดานเสียงสูงใหความรูสึกโอโถง
โดยที่เสียงสนทนาไดอาล็อกก็ใหความเปนกลางที่เรียบสะอาด ออนเกียว TX SR508 ยังคงใหเสียงที่มีความเที่ยงตรง ใหรายละเอียดในแบบมัลติ
แชนแนลไดอยางสวยงามเหมือนรุนใหญ ยํ้าวา…ใกลเคียงมากจริงๆ หากพลังสํารองแนนกวานี้ ผมบอกไดเ ลยวาเ ทียบเ คียงรุนท็อปไดอยางแนนอน ผมชอบที่รีซีฟเวอรทํางานไดดีกับการแยกเสียงหนาหลังแบบจะสัมผัสไดไมยากดวยความใสในกระแสเสียง ใหสภาพโอบลอมกวาง เวทีเสียงดานหลังในภาพยนตรบางเรื่องก็ยังมีเพดานเสียงสูงตํ่าเหมือนแชนแนลหนาดวย ดังนั้นสมรรถนะของการเกลี่ยเวทีเสียงก็ตองถือวาทําไดดีเกินตัวในยานความถี่ปลายเสียงแหลมไปไดสวยงามมากเนียนละเอียดระยิบระยับ (ผูดีนิดๆ) แมจะไมสุดเหยียด แตอยางที่เรียนวาการใชระบบเสียง True HD ยอมเปนความไดเปรียบของรีซีฟเวอรเครื่องนี้ เพราะใหความกระจาง ความพลิ้วนาพอใจ สวนบทสนทนาหลายๆ สําเนียงหลายคน ใหความรูสึกที่เรียบสะอาด ไมออกแนวเสียงขึ้นจมูก แสดงถึงความแฟล็ตใชได นอกจากนั้นการไดความกลมกลืนของแตละยานความถี่ไดดี ผสมผสานซึ่งกันและกันแบบไมขาดไมเกิน การทิ้งนํ้าหนักแตละครั้งของภาพยนตรแอคชั่นตองบอกวาดีทีเดียวแหละ แสดงถึงการดูแลออกแบบภาคจายไฟก็ตองมีคุณภาพเกินพอ ดูๆไปแลวสุดทายก็มาลงเอยที่ภาคขยายทุกครั้งไป หากเครื่องรุนเล็กออกแบบภาคขยายไดขนาดนี้ ผมวาเปนการประสบความสําเร็จขั้นสุดยอดเลยละ มีการใหพลังแรง เสียงอันแสดงถึงพละกําลัง อยูในเกณฑนาพอใจ ผมไดพยายามทดสอบพลังแรงๆ ของรีซีฟเวอรดวยการเรงเสียงในระดับ 3 ใน 4 ของเครื่อง มันไปไดราบรื่นครับ นอกจากนั้นการไดเสียงรอบทิศทางของเสียงที่ถายโอนจากแชนแนลหนึ่งไปยังอีกแชนแนลหนึ่งแมนยําชัดเจนไดเปนอยาง
ดี ใหพลังสนองตอบแบบสด เร็ว กระชับ นาตื่นเตน มีจังหวะการทิ้งนํ้าหนักตอบรับยานความถี่ไดอยางแนนหนักดีทีเดียว อีกทั้งการเลือกซับวูฟเฟอรดีๆ
ที่เหมาะสมก็จะชวยใหไดความสมดุลมาก กําลังสงในยามพีกถือวาคอนขางแมน กระชับหนักแนนพอเพียง โดยไมเกิดโอกาสเสียงแตกพราชวงปลายใน
การสงของพลังไดงายนัก นี่แหละคือเสียงที่เราถือวาดีมากๆ ในรีซีฟเวอรพื้นฐานเชนนี้
มาดูกันที่ระบบภาพ เนื่องจากภาพที่ผานจากระบบ HDMI 1080P Full HD ภาพยนตรบลู-เรยดิสกเรื่อง Avatar คือ บททดสอบที่สําคัญยิ่ง ผมวา
ผมชอบภาพที่ผานจากเครื่อง TX-SR508 มากพอสมควร เรื่องแรกคือความเนียนละเอียดทําไดดีทีเดียว ภาพที่สรางขึ้นจากระบบกราฟกคอมพิวเตอร
ชั้นเซียน ผนวกกับภาพจริงที่ในภาพยนตรทําใหเห็นความสวยงามและความแตกตางของสีสันไดอยางมีประสิทธิภาพ การเรืองแสงของพื้นในดวงดาว
แพนโดราสําหรับหนังอวตารAvatar บงชี้วาชิปที่ใชในดานภาพของ TXSR508 นั้นทําไดอยางดีไมแพใคร อยางนอยก็ไมออนดอยกวาการตอตรง
จากบลู-เรยดิสกเขาสูจอภาพหรือโปรเจ็กเตอร นัยยะของคุณภาพผมวาอาจจะมาจากความสามารถของชองสัญญาณ HDMI แบบ 1.4 Version นี้ก็เปน
ได แมเราจะยังไมมีโอกาสทดสอบกับระบบ 3D แตภาพที่ไดจากระบบสองมิติธรรมดาดูมันชางสวยงามดี แมดูขึ้นจอขนาด 100 นิ้วก็ไดมิติ และความ
ละเอียดภาพครบครัน

tx-sr508wv05

รีซีฟเวอร Onkyo TX-SR 508 เครื่องรีซีฟเวอรระดับเริ่มตนที่จะตองถือวาเปนรุนเริ่มตนที่ดีมากๆ ยากที่จะหาเครื่องระดับเดียวกันเทียบเทาได มีจุดเดนทั้งระบบภาพและเสียง แถมยังพรอมที่จะรองรับอนาคตเมื่อคุณตองเลนระบบภาพสามมิติอีกตางหาก ขอชมเชยวานี่เปนผลงานของออนเกียวที่
โดดเดนมากที่สุด อาจจะในรอบสิบปที่ผานมาดวยซํ้าไป
จุดเดน คุณภาพเสียง พลังเสียงที่ใหความแรงพอเพียงกับหองขนาดใหญการแยกแยะระบบเสียง True HD, DTS HD ทําไดดีมาก ไมดอยไปกวารุน
ใหญของออนเกียวเอง ภาพในแนวนุมนวลตอสายตาอยางมาก ภาพทุกภาพเคลื่อนไหวไดเนี้ยบเรียบเนียนดีมาก
จุดดอย มีอยูนอยมากจนแทบไมตองพูดถึง ที่ผมพิเคราะหไวก็เห็นจะเปนเมนูออนสกรีนตัวอักษรจะเล็กไปสักนิดในขณะที่รุนTX-SR608 จะดู
สบายตากวา
ขอแนะนํา การเลือกลําโพงเขาชุดกันใหเหมาะสม ก็จะไดคุณภาพสูงเทียบเคียงรีซีฟเวอรระดับสูงไดอยางสบาย…

tx-sr508wv06