การรับประกัน


การรับประกันซ่อมฟรี สำหรับเครื่องเสียงสำหรับผู้ที่มีใบรับประกันสินค้า ซึ่งซื้อเครื่องเสียงที่มีใบรับประกันยี่ห้อ ONKYO อาณาเขตความคุ้มครองภายในอาคารสถานที่ของผู้เอาประกันภัยและภายในประเทศไทยเท่านั้น และจากความบกพร่องของเครื่องเสียงซึ่งเกิดจากการใช้งานตามปกติเท่านั้น

ระยะเวลาในการรับประกัน: 3 ปี (สำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 52 เป็นต้นไป)

สินค้าที่รับประกัน: ทุกประเภท ทุกรุ่น (AV Receiver, Home Theater, CD/DVD/Blu-ray Player, Amplifier, Mini Component, Tuner, and Speaker)

รายการที่อยู่นอกเหนือจากการรับประกัน: ชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์ภายนอกต่างๆของเครื่องและลำโพง เช่น ลูกบิด ปุ่มกด สายไฟ รีโมทคอนโทรล และการบุบของลำโพง

เงื่อนไขการรับประกัน:
1.รับประกันซ่อมเฉพาะที่ บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด นำเข้าและจัดจำหน่ายเท่านั้น
2.สำหรับผู้ที่มีใบรับประกัน, กรอกใบรับประกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามที่ทาง บริษัท เซ็นทรัลเทรดดิ้ง จำกัด ได้กำหนดไว้ และส่งใบรับประกันกลับมาที่ บฯ อย่างสมบูรณ์ กรอกข้อมูลสำคัญให้ครบถ้วนและเรียบร้อย ดังนี้

3.บริษัทจะยกเลิกการรับประกันตามเหตุการณ์ต่อไปนี้ แม้ว่าความเสียหายนั้นจะอยู่ในระยะการรับประกัน โดยผู้ซื้อจะต้องชำระค่าบริการตามปกติ

บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่องอันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

  1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเตอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
  2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟท์แวร์ หรือชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
  3. การเสียประโยชน์ในการใช้ หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรมซอฟท์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิฟ (microchip) หรือตรรกะที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิดขึ้นตามมาในการดำเนินธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

ข้อยกเว้นหลักยังคงคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย และเป็นภัยที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้ คือ ไฟใหม้ ฟ้าผ่า ภัยแผ่นดินไหว ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจากยวดยานพาหนะ และภัยลมพายุ